fbpx

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣScan & Win με κάθε combo deal!

1.H Τoday Group A.E. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (12,5χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών) στο πλαίσιο ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το Δίκτυο των καταστημάτων της, διοργανώνει ειδική προωθητική ενέργεια Scan & Win Today με τίτλο “«Coke Studio»”.

2.H συμμετοχή στον διαγωνισμό ισχύει από την Δευτέρα 15/07/2024 ώρα 00.01 έως και την Δευτέρα  31/07/2024 ώρα 23:59.

3.Στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των καταστημάτων “Today stores”, “Todaylicious” και “Today’s”, οι δικαιοδόχοι του, οι υπάλληλοι αυτών καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β΄ βαθμού και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεχθούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που θα αναδειχθούν κατά σειρά προτεραιότητας από την ως άνω κλήρωση.

4.Η διαδικασία συμμετοχής στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την αγορά μιας (1) Coca-Cola 500ml και δυο (2) burgers από οποιοδήποτε κατάστημα του Δικτύου Today.

5.Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον ως άνω διαγωνισμό και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία, ώστε να καταχωρηθεί έγκυρα η συμμετοχή τους:

α) Με κάθε αγορά μιας (1) Coca-Cola 500ml και δυο (2) burgers, o πελάτης παραλαμβάνει από τον υπάλληλο εξυπηρέτησης του καταστήματος ένα κουπόνι με έναν μοναδικό αριθμό.

β) Ο πελάτης σκανάρει το QR code που βρίσκεται στο προωθητικό αυτοκόλλητο ή εναλλακτικά μπορεί απευθείας να επισκεφθεί τη σελίδα todays.gr κι έτσι οδηγείται στη σελίδα του διαγωνισμού, στην οποία και μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα δώρα, τους όρους συμμετοχής και τη φόρμα εγγραφής.

γ) Συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής με το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (e-mail) και καταχωρεί τον μοναδικό αριθμό του κουπονιού που έχει λάβει από το ταμείο του καταστήματος κατά την αγορά του.

6.Με τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας, την επιτυχή υποβολή της ο πελάτης λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό, κατοχυρώνοντας κάθε φορά μία (1) συμμετοχή του σε αυτόν.

7.Κάθε συμμετέχων δικαιούται και μπορεί να συμμετάσχει για περισσότερες από μία φορές, κατοχυρώνοντας έτσι πολλαπλές συμμετοχές του για τη διεκδίκηση των δώρων του διαγωνισμού καθώς με την κάθε αγορά ενός combo deal θα λαμβάνει ένα νέο, επιπλέον μοναδικό αριθμό. 

8.Οι συμμετέχοντες που θα έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία ορθά, έγκυρα και έγκαιρα, θα συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία καθημερινής κλήρωσης δώρων.

9.Δώρα Ενέργειας: 1) 200 βραχιόλια coke studio, 2) 60 μπλούζες, 3) 100 ακουστικά.

10.Καθημερινά θα κληρώνονται τυχαία 5 νικητές, οι οποίοι και θα κερδίζουν ισάριθμα δώρα, ένα έκαστος από το σύνολο των 360 δώρων της ενέργειας.  Οι νικητές της ημέρας θα ειδοποιούνται μέσω e-mail που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. 

11.Οι κληρώσεις για την ανάδειξη των καθημερινών νικητών θα πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω γενήτριας κωδικών.  Οι νικητές του διαγωνισμού για την παραλαβή των δώρων, θα πρέπει να δείξουν στα ταμεία το email που έχουν λάβει και να δώσουν το κουπόνι με τον τυχερό κωδικό.

12.Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο δώρο. Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως και την Παρασκευή 7/04/2023.

13.H Today Group A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών, να φωτογραφίσει/ βιντεοσκοπήσει, δημοσιεύσει και να αναπαράξει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο φωτογραφίες ή και βίντεο κατά την παράδοση των δώρων: α) στα social media, β) με αφίσα στα καταστήματα, γ) στην επίσημη ιστοσελίδα www.todaygroup.gr δ) με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί απαραίτητος και δόκιμος για την προβολή και επικοινωνία της ενέργειας.

14.H συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Today Group Α.Ε. αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, την απόδοση των δώρων σε αυτούς κλπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα, και της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας, τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

15.Η αποδοχή των δώρων από μέρους των νικητών συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους σε δημοσίευση του ονόματος και φωτογραφίας τους στους δικτυακούς τόπους: https://www.todaygroup.gr, https://www.facebook.com/todays.gr & https://www.instagram.com/todays.gr/, όπως και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της προβολής – επικοινωνίας της προωθητικής ενέργειας.

16.Η Today Group A.E. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει μονομερώς τον Διαγωνισμό, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση διακοπής της ενέργειας, η υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης η ενέργεια θα διακόπτεται αυτοδικαίως και ουδείς ενδιαφερόμενος θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή της ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οποιασδήποτε φύσεως εξ αυτής της αιτίας.

17.Με τη λήξη της ενέργειας και απόδοσης των δώρων στους τυχερούς νικητές κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Today Group A.E. παύει να υφίσταται. Η Today Group A.E. δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

18.Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ΄ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στη σχετική landing page todays.gr & στο www.todaygroup.g